Apakah Pasaran Modal?

Peserta pasaran modal termasuklah pelabur individu, pelabur institusi seperti dana persaraan dan dana bersama, kerajaan, syarikat-syarikat, organisasi dan institusi kewangan. Pengawal selia pasaran modal dan kewangan mengawal selia pasaran modal di bawah bidang kuasa mereka untuk melindungi pelabur.

CAPITAL MARKET

Pasaran Modal atau Capital Market adalah pasaran kewangan dimana instrumen hutang dan ekuiti dijual beli.