FINANCIAL ACCOUNTING

Perakaunan Kewangan merupakan proses mengenalpasti, merekod, mengkelas dan meringkas transaksi urusniaga secara sistematik dalam nilai wang dan melaporkan serta mentafsirkannya.