JABATAN AUDIT NEGARA

Jabatan Audit Negara adalah komited kepada pengauditan dan pelaporan yang berkualiti dan profesional selaras dengan Standard Pengauditan Antarabangsa.

FINANCIAL AUDIT

Audit Kewangan (Financial Audit) merupakan proses pemeriksaan secara kritis mengenai penyata kewangan yang dibuat oleh seseorang akauntan sesebuah syarikat.

AUDIT

Audit merupakan proses pemeriksaan dan pengesahan kira-kira (akaun), operasi, dokumen ataupun pematuhan terhadap sesuatu peraturan ataupun polisi