FINANCIAL ACCOUNTING

Perakaunan Kewangan merupakan proses mengenalpasti, merekod, mengkelas dan meringkas transaksi urusniaga secara sistematik dalam nilai wang dan melaporkan serta mentafsirkannya.

MANAGEMENT ACCOUNTING

Perakaunan Pengurusan digunakan untuk merancang, mengawal dan membuat keputusan didalam sesebuah organisasi.