FINANCIAL AUDIT

Audit Kewangan (Financial Audit) merupakan proses pemeriksaan secara kritis mengenai penyata kewangan yang dibuat oleh seseorang akauntan sesebuah syarikat.

FINANCIAL ACCOUNTING

Perakaunan Kewangan merupakan proses mengenalpasti, merekod, mengkelas dan meringkas transaksi urusniaga secara sistematik dalam nilai wang dan melaporkan serta mentafsirkannya.

MANAGEMENT ACCOUNTING

Perakaunan Pengurusan digunakan untuk merancang, mengawal dan membuat keputusan didalam sesebuah organisasi.