Apakah Pasaran Modal?

cm1

Antara produk pasaran modal ialah:

cm2.png

Peserta pasaran modal termasuklah pelabur individu, pelabur institusi seperti dana persaraan dan dana bersama, kerajaan, syarikat-syarikat, organisasi dan institusi kewangan. Pengawal selia pasaran modal dan kewangan mengawal selia pasaran modal di bawah bidang kuasa mereka untuk melindungi pelabur.

Antara fungsi pengawalseliaan SC ialah:

 • Mengawal selia bursa-bursa, rumah-rumah penjelasan dan depositori pusat;
 • Mendaftarkan prospektus syarikat selain daripada kelab-kelab rekreasi tidak tersenarai;
 • Meluluskan terbitan bon;
 • Mengawal selia semua perkara yang berhubung kait dengan sekuriti dan derivatif;
 • Mengawal selia pengambilalihan dan percantuman syarikat-syarikat;
 • Mengawal selia semua perkara yang berkaitan dengan skim unit amanah;
 • Melesenkan dan mengawasi semua individu yang berlesen;
 • Menggalakkan kawal selia sendiri;
 • Memastikan perilaku yang betul di kalangan institusi pasaran dan individu berlesen.
 • Melaksanakan semua fungsi ini merupakan tanggungjawab besar SC dalam melindungi pelabur; dan
 • Selain daripada melaksanakan fungsi kawal selia, SC juga bertanggungjawab di bawah undang-undang untuk menggalakkan dan mempromosikan pembangunan sekuriti dan derivatif di Malaysia.

Carta Institusi Pasaran Modal Malaysia

whatiscapitalmarket-chart-bm

SUMBER : Smart Invest Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s